با ما در ارتباط باشید

شنیدن صدای شما
باعث افتخار ما خواهد بود!

خط اختصاصی جهت ارتباط با ما:


07136490763

آدرس ما را از طریق نقشه بیابید

شتاب دهنده فینیکس
ایران، شیراز، بلوار مدرس،
ابتدای خیابان آزادگان،
کارخانه نوآوری شیراز،
شتاب دهنده فینیکس
شماره تماس: 07136490763