متخصصان فینیکس با دیدگاه کلی نسبت به موضوعات نگاه می کنند، پیشرفت کردن فاکتوری مهم برای هر فرد می باشد، این موضوع در گرو داشتن 4 فاکتور مهم است، انگیزه، علاقه، امکانات و پشتکار. در فینیکس شما به پیشرفت محکوم هستید، ما افراد با انگیزه را جذب می کنیم و امکانات پیشرفت را در اختیار آن ها می گذاریم. با برگزای جلسات و پیگیری اقدام به ایجاد علاقه و پشتکار می کنیم تا از پیشرفت شما مطمئن شویم.