ایده های عالی در همه جا وجود دارند ، اما آنها به سرمایه نیاز دارند. سرمایه های مالی، تجربی، ریسک پذیری و غیره.
به عقیده ما همه انسان ها دارای استعداد کافی برای تبدیل شدن به یک کارآفرین هستند، مهم ترین موضوع شناسایی و پرورش این استعداد می باشد. از آن جایی که اعضای تیم فینیکس از بین افرادی انتخاب شده اند که خود این راه را قبلا پیموده اند، با اطمینان خاطر می توانید در مسیر موفقیت در کنار ما باشید.