شتابدهنده استارتاپ PHOENIX با هدف ایجاد رابطه پایدار مبتنی بر اعتماد و برقراری تعامل بلندمدت با شرکای تجاری خود رویکردهای متعددی از جمله برگزاری دوره های مشترک MENTORSHIP، برگزاری سمینار و دوره های تخصصی مشترک، ارتقای سطح فنی و علمی ، ارزیابی عملکرد و ارتقا و سرمایه گذاری اجرا کرده است. همچنین در راستای مسئولیت‌های اجتماعی ما همیشه منافع شرکای تجاری. خود را در اولویت میدانیم
رابطه ما با تمام شرکای کلیدیمان یک رابطه برد-برد است.