در عصر شیوع کرونا تسویه هوا به طرزی که بتواند ویروس ها را به کنترل در بیاورد یک دغدغه است که تیم MVIC آن را حل می کند.